Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών στην παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τους συναλλασσόμενους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), η πλήρης διοικητική και λειτουργική ενοποίηση/ομογενοποίηση των διαδικασιών, η ψηφιοποίηση υπαρχόντων έγχαρτων αρχείων, η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα συνοδευόμενη από ενιαία τεχνολογική υποδομή και ηλεκτρονικοποιημένες διαδικασίες. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη μείωση των επιπτώσεων του, μέσω της αναβάθμισης και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών που παρέχει ο Σύλλογος και των διαδικασιών που τηρεί, ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές και περισσότερο «προσβάσιμες» και φιλικές προς τα μέλη, τους πολίτες και τους λοιπούς φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:
1. Α΄ Φάση Υποέργου 1: Προσδιορισμός των προδιαγραφών του πλαισίου λειτουργίας και της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) ( e-services)
2. Β΄ Φάση Υποέργου 1: Ψηφιοποίηση και Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ)
3. Γ΄ Φάση: Πιλοτική εφαρμογή – Εκπαίδευση

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 345.161,29 € προ ΦΠΑ 24 % , ήτοι εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 428.000,00).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Η παρούσα διακήρυξη δεν διαιρείται σε τμήματα.

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ ΕΠ0851 , ΚΩΔ. ενάριθ. Έργου 2022ΕΠ08510004).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης : «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και τη μείωση των συνεπειών της» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3843/31-12-2021 και έχει λάβει κωδικό MIS 5131485. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/04/2023 και ώρα 13:00

 

- Για το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ.

- Για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΕ 1 MIS 5131485 ΑΔΑΜ πατήστε εδώ.

- Για την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ πατήστε εδώ.

- Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΑΜ πατήστε εδώ.

 

 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή