Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

Ιατρική Νομοθεσία

Γιατροί Χωρίς Ειδικότητα

Γιατροί Εργασίας

Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ιατροί Εργασίας - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3144/2003

Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων - σε Ευρώ

 

ΕΣΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ Α  143/7.10.83) «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ»

Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α 217/23.12.85) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α 123/15.7.92) «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ Α 34/16.3.94) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α 213/12.10.95) «ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165/21.8.97) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α  236/20.10.98) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»

Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ. Α 37/2.3.01) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ Α 131/27.6.01) «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)»

Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α 256/1.11.01) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ Α 197/6.8.03) «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ Α 296/23.12.03) «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Ν. 3209/2003 (ΦΕΚ Α 304/24.12.03) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Ν. 3235/2004 (ΦΕΚ Α 53/18.2.04) «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ»

Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α  81/4.4.05) «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α  176/11.7.05) «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α 134/ 18.6.07) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙ»

Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α  43/11.3.09) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 76/2005 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/ 2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.»

Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/2-11-2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.»

ΥΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ Β 1088/1997)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

Δικαιώματα μητρότητας ειδικευόμενης ιατρού

Καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία

 

Π.Φ.Υ.

Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 (ΦΕΚ Α 70)

Ν. 3846/2010 ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Π.Φ.Υ. - ΑΡΘΡΑ 28 & 29, (ΦΕΚ 66/Α'/11-05-2010)

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συστέγασης

 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΠΔ 247/1991 (ΦΕΚ Α 93)
ΠΔ 517/1991 (ΦΕΚ Α 202)
ΠΔ 235/2000 (ΦΕΚ Α 199)
ΠΔ 198/2007 (ΦΕΚ Α 225)

 

ΕΟΠΠΥ & ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και Καθορισμός αμοιβών των με σύμβαση θεραπευτών γιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.(ΦΕΚ 2456/Β/3-11-2011)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΠΕ...ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν.3996/11-ΦΕΚ 170Α)

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)

Ο.Π.Α.Δ. - Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ΦΕΚ 213/17-2-2005

ΦΕΚ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο.Π.Α.Δ. - Διευκρινίσεις για το Προεδρικό Διάταγμα 127/05

Ο.Π.Α.Δ. - Κωδικοί Ειδικοτήτων

 

ΕΟΦ-ΦΑΡΜΑΚΑ

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. "Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου"

Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης(ΦΕΚ 559/Β/08-04-2011)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Φ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΗΣΥΦΑ)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 148

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ – Ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α 103/25-5-2006)

Oδηγίες Συνταγογράφησης

Κατάλογος Φαρμάκων του Ν.1729/1987 Περί Καταπολέμησης Της Διάδοσης Των    Ναρκωτικών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΦΕΚ 1156 / 19-8-2005

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών

 

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή