Προς την
κ. Τάτση Βασιλική
Δ/ση ΦΠΑ
Γενική Δ/ση Φορολογίας
Γενική Γραμματεία Φορολογικών                             Αθήνα,28.11.2011
& Τελωνειακών Θεμάτων                                         Αριθμ.Πρωτ.26638
Υπουργείο Οικονομικών
Σίνα 2-4, Αθήνα 10672

 

ΘΕΜΑ: Ο Ι.Σ.Α. είναι αντίθετος στην Υπαγωγή Φ.Π.Α. στις ιατρικές πράξεις Δ/θμιας Περίθαλψης

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώθηκε πρόσφατα από ιατρούς μέλη του που ασκούν το ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα αφενός στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) διατηρώντας ιδιωτικό ιατρείο, με τη μορφή ιατρικής ΕΠΕ ή ΑΕ ή προσωπικής εταιρείας και αφετέρου ως συνεργαζόμενοι ιατροί με ιδιωτική κλινική, όπου και πραγματοποιούν επεμβάσεις ή άλλες ιατρικές πράξεις που κατά νόμο ασκούνται μόνο στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ότι συζητείται αίφνης το ζήτημα αν οι παραπάνω δραστηριότητές τους στα πλαίσια των παρεχομένων υπηρεσιών σε κλινικές υπάγονται σε ΦΠΑ.

Κατά την άποψή μας, σύμφωνα και με την άποψη της νομικής μας υπηρεσίας, επί του παραπάνω ζητήματος αρμόζει αρνητική απάντηση. Και τούτο, γιατί όπως σαφώς συνάγεται από τις σχετικές διατάξεις, αλλά και την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο (πρβλ. σχετ. την ΠΟΛ. 1100/24.6.2010 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του ν. 3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58 Α) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις») συνεχίζουν να απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, περίπτωση στην οποία υπάγονται και οι αμοιβές των ιατρών ελευθέρων επαγγελματιών από ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία, στην περίπτωση που δεν είναι μισθωτοί, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές αφορούν περίθαλψη ασθενών τους. Αντίθετα υπάγονται στο ΦΠΑ οι υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας, υπηρεσίες δηλαδή που παρέχονται από φορείς δευτεροβάθμιας υγείας (ιδιωτικές κλινικές), οι οποίες επιβαρύνονται με τον το χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. (11%).

 

Εξάλλου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ένας ιατρός επιλέγει να συστήσει ιατρική εταιρεία στα πλαίσια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην ΠΦΥ, διατηρώντας αντίστοιχα βιβλία και στοιχεία, δεν παύει, συνεργαζόμενος με ιδιωτική κλινική να παρέχει ο ίδιος ως πρόσωπο – και όχι βέβαια μία ιατρική εταιρεία που δεν «χειρουργεί»- ιατρική περίθαλψη που απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.

 

Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, που πάντως δεν συνάγεται, ούτε από τις σχετικές διατάξεις, ούτε την οικεία εγκύκλιο, θα ήταν αντίθετη σε κάθε αρχή νομιμότητας, αλλά και ισότητας, αφού θα εισήγαγε διακρίσεις, χωρίς επαρκές έρεισμα στη φορολόγηση των ιατρικών πράξεων εκ μέρους ιατρών.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                                     ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή