Προς

Τον Υπουργό Υγείας & Κοιν.Αλληλεγγύης                       Αθήνα, 30.12.2011

Κο Ανδρέα Λοβέρδο                                                    Αριθμ.Πρωτ. 27258

Αριστοτέλους 17

ΑΘΗΝΑ

Κύριε Υπουργέ,

       Λάβαμε γνώση της σημερινής με αριθμ. πρωτ. Υ7/Γ.Π. οικ. 145276/30-12-2011 εγκυκλίου στην οποία γίνεται δεκτό κατ΄ εσφαλμένη κατά την άποψή μας ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» ότι αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου από 1-1-2012 ορίζεται ο κατά τόπο ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Είναι προφανές ότι εκ παραδρομής ουδεμία αναφορά γίνεται τόσο στη διάταξη του νόμου, όσο και στο παραπάνω έγγραφο, στα διαγνωστικά εργαστήρια και τα εργαστήρια ΦΙΑΠ, η αδειοδότηση των οποίων, όπως είναι αυτονόητο, εμπίπτει επίσης από την αρμοδιότητα των Ιατρικών Συλλόγων

Τούτο εξάλλου συνάγεται ευθέως :

(1) Από τη διάταξη της παρ 4 του ίδιου άρθρου που αναφερόμενο στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας ουδόλως αναφέρει ότι αυτή παραμένει αρμόδια για την χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων ΦΙΑΠ. Αν πράγματι αυτός ήταν ο σκοπός του νομοθέτη τούτο θα ορίζετο σαφώς μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

(2) Από την εισηγητική έκθεση του νόμου, όπου ορίζεται κατά λέξη ότι : «35. Στο άρθρο 35 επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου απονομής άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας, καθώς και της χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείων, οδοντιατρείων και λοιπών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αρμόδια αρχή ορίζονται ο οικείοι ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι, όπως ισχύει και για άλλες επαγγελματικές κατηγορίες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.», ώστε να μη προκύπτει οποιαδήποτε βούληση του νομοθέτη να αντιμετωπιστούν κατά διαφορετικό τρόπο τα εργαστήρια, του ιατρείου εδώ νοουμένου υπό την ευρεία του όρου έννοια. Αν ο νομοθέτης είχε πράγματι αυτή τη βούληση - διάκριση – διαφορετική αντιμετώπιση, τούτο θα προέκυπτε από την εισηγητική έκθεση του νόμου.

(3) Τέλος, η αντίθετη άποψη προσκρούει και στην κοινή λογική αφού τόσο τα διαγνωστικά εργαστήρια όσο και τα εργαστήρια ΦΙΑΠ αποτελούν ιατρεία εργαστηριακών ιατρών και Φυσιάτρων αντίστοιχα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τμήμα ενός πολυϊατρείου, για την αδειοδότηση των οποίων ουδεμία αμφισβήτηση υφίσταται ότι αρμόδιος φορέας είναι οι ΙΣ. Δεν βρίσκει έρεισμα εκδοχή σύμφωνα με την οποία τα εργαστήρια θα υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΙΣ ή της Περιφερειακής Ενότητας ανάλογα αν θα λειτουργήσουν αυτόνομα ή ως τμήμα πολυϊατρείου.

Ο ΙΣΑ λαβών γνώση του παραπάνω εγγράφου σας ζητά όπως άμεσα διασαφιστεί το θέμα με ορθή επανακοινοποίησή του για λόγους ασφάλειας δικαίου και νομιμότητας η οποία διαταράσσεται από το συγκεκριμένο πληροφοριακού χαρακτήρα έγγραφο- εγκύκλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑ

ΓΙΩΡΓ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή