Κάθε ιατρός που ασκεί το ιατρικό επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος ως μέλος στα μητρώα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.

Σύμφωνα με το άρθρο 297 παρ. 2 του Ν. 4512/2018 «2. Οι ιατροί που επιθυμούν να μετοικήσουν στην αλλοδαπή ή να διαγραφούν, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος αποδέχεται τη μετοίκηση ή τη διαγραφή μόνον εφόσον οι αιτούντες έχουν καταβάλλει το σύνολο των εισφορών με τις τυχόν νόμιμες προσαυξήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη διαγραφή από το ειδικό μητρώο Ιατρικού Συλλόγου, καθώς και για όσους επιθυμούν να τεθούν σε αναστολή ιδιότητας ιατρού

Επειδή στον ΙΣΑ υποβάλλονται πολλά σχετικά ερωτήματα ή αιτήματα ιατρών που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν στο εξωτερικό, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παραπάνω ρητή διάταξη νόμου, όσοι  ιατροί επιθυμούν, πρέπει να κάνουν αίτηση διαγραφής από τα  μητρώα του ΙΣΑ λόγω απασχόλησής τους στο εξωτερικό, καταβάλλοντας συγχρόνως το σύνολο των εισφορών που τυχόν οφείλουν ως μέλη του ΙΣΑ ή μέλη του ειδικού μητρώου του.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια υποχρέωση, δηλαδή για αίτηση διαγραφής και πληρωμή τυχόν οφειλόμενων εισφορών,  ισχύει και στις περιπτώσεις α)συνταξιοδότησης και β)εγγραφής σε άλλον ιατρικό σύλλογο της χώρας μας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή